Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās"

Projekts "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”"

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002
Projekta darbības laiks: 01.10.2018 - 30.09.2022

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds.


Projekta aktualitātes

26.09.2019. - RTA docente, Dr.paed. Svetlana Ušča uzsāka stažēšanos Preiļu Brīvajā skolā.

26.09.2019. - RTA profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks uzsāka stažēšanos Preiļu 1. pamatskolā.

26.09.2019. - RTA asociētā profesore, Dr.paed. Mārīte Rozenfelde uzsāka stažēšanos Preiļu 1. pamatskolā

26.09.2019. - RTA lektore, Dr.philol. Antra Kļavinska uzsāka stažēšanos Preiļu Brīvajā skolā.

12.09.2019. - RTA lektore, Mg. paed., Mg. art., Mg. design. Diāna Apele uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā.

09.09.2019. - RTA docents, Dr.paed. Aivars Kaupužs uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā.

09.09.2019. - RTA asociētā profesore, Dr.philol. Karīņe Laganovska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā.

09.09.2019. - RTA viesdocents, Dr.philol. Ingars Gusāns dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

31.05.2019. - Sociālo zinātņu doktores Joannas Lizutas lekcijas RTA

29.03.2019. - RTA lektore, Dr.philol. Antra Kļavinska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

25.03.2019. - RTA viesdocents, Dr.philol. Ingars Gusāns uzsāka stažēšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

22.03.2019. - RTA vieslektore, Mg.philol. Svetlana Iļjina uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā

20.03.2019. - RTA viesdocents, Dr.philol. Ingars Gusāns uzsāka stažēšanos Baltinavas vidusskolā

12.03.2019. - RTA docente, Dr.philol. Mārīte Opincāne uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

01.03.2019. - RTA lektore, Mg. paed. Rita Burceva uzsāka stažēšanos Rēzeknes sākumskolā

28.02.2019. - RTA profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks uzsāka stažēšanos Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā

01.02.2019. -RTA asociētā profesore, Dr.philol. Karīne Laganovska uzsāka stažēšanos Baltinavas vidusskolā