Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās"

Projekts "Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”"

Projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002
Projekta darbības laiks: 01.10.2018 - 30.09.2022

Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds.


Projekta aktualitātes 

21.09.2022. - ESF projekts „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” tuvojas noslēgumam

27.05.2022. - ESF projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” izpildītājs Mārtiņš Spridzāns aizstāvēja promocijas darbu

21.02.2022. - ESF projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” vieslektore Iveta Katelo aizstāvējusi promocijas darbu

29.12.2021. - Turpinās darbs ESF projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports””

30.09.2021. - Turpinās darbs ESF projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports””

08.07.2021. Noslēgusies RTA docētāju stažēšanās skolās

21.06.2021. - RTA lektore, Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

25.05.2021. - RTA docents, Dr.paed. Aivars Kaupužs dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

10.02.2021. - RTA docents, Dr.paed. Aivars Kaupužs uzsāka stažēšanos Rēzeknes sākumskolā

02.02.2021. - RTA lektore, Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska uzsāka stažēšanos Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

27.01.2021. -  RTA docente, Dr.philol. Mārīte Opincāne dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

29.12.2020. -  RTA docente, Dr.sc.comm., Mg.philol. Sandra Murinska dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

23.12.2020. - RTA asociētā profesore, Dr.philol. Angelika Juško-Štekele dalās savos iespaidos par skolā pavadīto stažēšanās laiku 

27.11.2020. - RTA docente, Mg. paed., Mg. art., Mg. design. Diāna Apele dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

25.11.2020. - RTA asociētais profesors, Dr.hist. Vladislavs Malahovskis dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku 

27.10.2020. - RTA docente, Dr.sc.comm., Mg.philol. Sandra Murinska uzsāka stažēšanos Rīgas Franču licejā

07.10.2020. - RTA docents, Dr.psych. Ēriks Kalvāns uzsāka stažēšanos Rēzeknes pamatskolā-attīstības centrā

05.10.2020. - RTA asociētā profesore, Dr.philol. Angelika Juško-Štekele uzsāka stažēšanos Rēzeknes pamatskolā-attīstības centrā.

22.09.2020. - Viesprofesores Nikoles Nauas lekcijas RTA

29.06.2020. - RMDV kvalifikācijas eksāmenā vērtē audzēkņu radītās apģērbu kolekcijas

 

21.02.2020. - RTA lektore, Mg.paed. Rita Burceva dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku


13.02.2020. - Ēnu dienā iepazīstina skolēnus ar dizainera profesiju

11.02.2020. - RTA lektore, Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska uzsāka stažēšanos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā

17.01.2020. - RTA docente, Dr.philol. Antra Kļavinska dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku

14.01.2020. - RTA profesors, Dr.paed. Jānis Dzerviniks dalās savos iespaidos par abās skolās pavadīto stažēšanās laiku


Projekta aktualitātes 2019.gadā