RMDV kvalifikācijas eksāmenā vērtē audzēkņu radītās apģērbu kolekcijas

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) lektore, Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska, kura ir studiju programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” direktore un studiju virziena “Ražošana un pārstrāde” vadītāja, projekta “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002) laikā stažējas Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā (RMDV), gūstot nozīmīgu pieredzi. S. Mežinskas mentore ir RMDV Apģērbu dizaina programmas skolotāja Skaidrīte Romančuka, un, kā jau ierasts RTA, arī šajā skolā Apģērbu dizaina programmas audzēkņiem ikdiena aizrit radoša un daudzveidīgām aktivitātēm piepildīta.

2020. gada 16. jūnijā notika kvalifikācijas eksāmens Apģērbu dizaina izglītības programmā, RTA lektore S. Mežinska tika aicināta būt par komisijas priekšsēdētāja vietnieci (komisijas priekšsēdētāja – Latvijas Mākslas akadēmijas Modes mākslas katedras vadītāja Māra Binde). Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana notika Latgales Kultūrvēstures muzejā, darbus aizstāvēja astoņi izglītojamie.

“Profesionālās kvalifikācijas eksāmens sastāvēja no teorētiskās un praktiskās daļas. Kvalifikācijas darba teorētiskās daļas saturā bija: izvēlētās apģērbu kolekcijas tēmas, ierosmes avotu apraksts, aktualitātes pamatojums; darba mērķi un uzdevumi; apģērbu kolekcijas analogu izpēte – siluets, krāsa, detaļas; stilistikas izpēte un pamatojums, kultūrvēsturiskās atsauces; kolekcijas raksturojums – estētiski mākslinieciskais risinājums, funkcionalitāte, patērētājs un cenu grupa un tai atbilstošu materiālu un tehnoloģiju izvēle; darba gaitas apraksts, pielietošanas tehnoloģijas, tehnisko risinājumu pamatojums, darba un materiālu izmaksu aprēķins; pielikumi, kas atspoguļo darba procesu, fotofiksācijas, skices, gatavās apģērbu kolekcijas fotogrāfijas. Apģērbu kolekcija, kas sastāv vismaz no pieciem apģērbu komplektiem,” stāsta RTA lektore.

S. Mežinska uzsver, ka ļoti konkrēti un detalizēti notika arī vērtēšana: “Teorētiskās daļas vērtēšanas kritēriji bija: mērķa un uzdevumu formulējums, darba struktūras un noformējuma atbilstība, terminu, valodas, informācijas avotu lietojums, apģērba kolekcijas raksturojums, stilistikas pamatojums, analogu izpēte un analīze, darba procesa apraksts, darba rezultātu analīze un secinājumi, darba procesa un kolekcijas atspoguļojums pielikumos. Praktiskās daļas vērtēšanas kritēriji bija: projekta darba idejas aktualitāte, stilistika, jaunrade; projekta darba estētiskais un tehniskais risinājums. Apģērbu kolekcijas prezentācijas un prezentācijas materiālu vērtēšanas kritēriji bija: apģērbu kolekcijas funkcionalitāte un atbilstība lietotājam; apģērbu kolekcijas estētiskais risinājums: stilistiskais risinājums modes skatē; tehniskā risinājuma kvalitāte. Tika vērtēta arī darba sarežģītības pakāpe un apjoms, kā arī mutiskā prezentācija, prasme sniegt atbildes uz jautājumiem.”

Kā stāsta S. Mežinska, tad kopumā tika uzrādīti ļoti labi rezultāti, izstrādātas radošas un stilistiski atšķirīgas apģērbu kolekcijas, jau kolekciju nosaukumi, piemēram, “Paralēles”, “Metamorfozes”, “Valence”, liecināja par audzēkņu filosofisku un konceptuālu skatījumu kolekcijas dizaina izstrādē. Audzēkņu darbi ir apskatāmi izstādē Latgales Kultūrvēstures muzejā.

RTA lektore atzīst, ka šī iespēja – projekta laikā stažēties skolā – sniedz ļoti nozīmīgu pieredzi, jo var salīdzinoši novērtēt atšķirīgiem izglītības līmeņiem izvirzītās profesionālās kvalifikācijas prasības.

   

Kaspara Ratnieka foto

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 29. jūnijā.

Foto no RMDV arhīva