2019. gada 1. martā RTA lektore, Mg. paed. Rita Burceva uzsāka stažēšanos
Rēzeknes sākumskolā.

Pirms došanās stažēties R. Burceva iepazinās ar Rēzeknes sākumskolas dokumentu komplektu, kas reglamentē šīs skolas darbību. „Pirmajā tikšanās reizē ar skolas direktori pārrunājām, kā tiks organizēts darbs. Direktore izteica atzinīgus vārdus par šo projektu, ka tā ir laba iespēja tuvināties akadēmijas mācībspēkiem un skolu skolotājiem, pastāstīja par skolotāju kvalifikāciju, radīja man iespēju tikties ar tiem speciālistiem, kas palīdz nodrošināt sākumskolas programmu īstenošanu. Runājām, protams, par to, kas no šīm vizītēm tiek sagaidīts, lai abas puses būtu ieguvēji,” stāsta R. Burceva.

RTA lektore, stāstot par pirmajiem iespaidiem, uzsākot stažēšanos Rēzeknes sākumskolā, atklāja, ka viņai šķita interesanta pieeja, ko savā darbā izmantoja skolotāja. „Tā bija skolēna iedrošināšana. Sapratu, cik svarīgi ir priekšdarbi. Jau no 1. klases skolotāja radīja tādu izglītības vidi, kur skolēni jutās droši atzīt savas kļūdas. Bija pārsteigums, ka 2. klasē skolēni gana objektīvi veica pašvērtējumu, kas otrklasniekam ir sasniegums. Tas ir skolotājas ieguldījums un panākums. Pārsteigumu sagādāja arī tas, ka jau 2. klasē skolēni diezgan adekvāti un ātri prot formulēt sagaidāmo rezultātu. Skolotāji ļoti prasmīgi virzīja diskusiju, lai noslēgumā skolēni paši formulētu sagaidāmo rezultātu. Katras stundas beigās notiek pārliecināšanās par to, kas īsti liecina, ka sagaidāmais rezultāts ir sasniegts. Notiek ļoti mērķtiecīgs izvērtējums,” stāsta R. Burceva.