21.02.2022. - ESF projekta „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” vieslektore Iveta Katelo aizstāvējusi promocijas darbu

Logo

Doktorante Iveta Katelo no 2020. gada 11. septembra līdz 2021. gada 10. septembrim bija iesaistījusies ESF projektā „Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports”” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/I/002) un vadīja lekcijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem (studiju kursi “Skolvadības pamati” un “Izglītības kvalitāte”).

2022. gada 17. februārī Daugavpils Universitātes (DU) Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomē apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība” zinātniskā grāda pretendente I. Katelo veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu „Administratīvo pakalpojumu kvalitātes novērtēšana Latvijas publiskā sektora iestādēs” (promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr. psych., profesore Irēna Kokina).

I. Katelo promocijas darba laikā veica administratīvo pakalpojumu klasifikācijas analīzi, to kvalitātes novērtējumu Latvijas publiskā sektora iestādēs un administratīvo pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas modeļa izstrādi. Promocijas darba izpētes rezultāti sniedz nozīmīgu ieguldījumu Latvijas publiskā sektora analīzē un publiskās pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanā.

Informācija sagatavota un ievietota mājaslapā 21.februārī.